top of page

MARCKT! REGLEMENT

 

01. De standhoud(st)er moet zich op verzoek van de marktorganisatie of van overheidswege kunnen legitimeren door middel van een geldig paspoort of rijbewijs. 

02. Het schoon en netjes achterlaten van de door jouw gebruikte plek is verplicht. Afval dien je dan ook altijd zelf mee terug te nemen en kan niet op het terrein/de straat/kraam/rondom de kraam achtergelaten worden. Bij het achterlaten van afval zal een bedrag à E. 150,- worden gefactureerd.

03. Voorschriften van de organisatie, overheid, de brandweer en politie dienen stipt te worden opgevolgd. Looppaden, nooduitgangen en brandhaspels moeten vrij blijven. 

04. Na de openingstijd voor het publiek mogen er geen goederen/auto’s meer worden binnengebracht. 

05. Het is verboden om (fris)dranken, (zwak)alcoholische dranken, of etenswaren te verkopen, zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Het verkopen van illegale cd’s, dvd’s, wapens, drugs, porno of nep merk artikelen is niet toegestaan. 

06. Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, al dan niet met elektriciteit, ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken daaronder inbegrepen, en de daaraan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhoud(st)er. De organisatie is niet aansprakelijk voor schades aan goederen en/of personen die zich op de standplaatsen, het marktcomplex/locatie of daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze dan ook mocht zijn ontstaan. Brand, diefstal, wind en waterschade daaronder inbegrepen. Schade door toedoen van de standhoud(st)er toegebracht aan derden, zullen ten aller tijden op de standhouder worden verhaald. 

07. De organisatie kan mogelijk, om bijvoorbeeld veiligheidsredenen, de standhoud(st)er een andere plaats aanwijzen.
08. Standhoud(st)er is verplicht het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als hoe het is aangeleverd. 

09. De standhoud(st)er is definitief ingeschreven na reservering. 
10. Nadat je definitief bent ingeschreven, is annuleren niet meer mogelijk. Je kunt wel zelf voor vervanging zorgen. Deze wijziging graag uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van de markt doorgeven d.m.v het sturen van een WhatsApp bericht of e-mail. Er volgt geen restitutie bij afzegging. Wanneer er door standhoud(st)er geen vervanging wordt verzorgd, kan er vanaf 15 werkdagen voor aanvang van de markt geen aanspraak meer gemaakt worden op de reservering dan wel het inschrijfgeld en zal de organisatie diezelfde plek mogelijk toewijzen aan een andere standhoud(st)er. Bij het achterhouden van informatie en te laat doorgeven behoudt de organisatie de standhoud(st)er het recht tot weigering bij volgende markten. 

11. Het factuurbedrag dient, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 20 dagen voor het evenement op de rekening Marckt! te zijn bijgeschreven. Bij het niet nakomen van een (tijdige) betaling zijn eventuele bijkomende incasso kosten voor de standhoud(st)er.
12. Er mogen geen kaarsen gebrand worden op of naast de kramen.

13. Bij een calamiteit dient het terrein onmiddellijk worden verlaten en mogen er geen spullen worden ingepakt. Volg ten alle tijden de instructies van de organisatie en/of hulpdiensten op. 

14. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor gemeentelijke belastingen (bijv. foutief parkeren)

15. Deelname geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan, en/of eventuele wijzigingen, en/of afgelasting van de markt.

16. Bij afgelasting door/op last van de organisatie en/of overige instanties, vindt er geen restitutie plaats. Het evenement wordt dan verplaatst. Mocht je niet kunnen deelnemen op de nieuwe vastgestelde datum, schuift jouw reservering door naar een volgende editie of je draagt jouw reservering over aan een vervanger. 

17. Gederfde inkomsten of schade door bijvoorbeeld technische mankementen aan apparatuur of falen van materiaal, gebruikt door de organisatie, kunnen niet worden verhaald op de organisatie.

18. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen in geval van slecht weer. 

19. Het is absoluut niet toegestaan om voor de eindtijd af te bouwen. Mocht er een privé noodsituatie zijn, graag overleg met de organisatie.

20. Standhoud(st)er vrijwaart Marckt! hod Fafani BV voor alle schade die hij/zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de huurder geleverde goederen of diensten op het door Marckt! te houden evenement.

21. De huurder is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat opleveren.

22. Standhoud(st)er zal aan andere huurders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen.

23. In het geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement, heeft Marckt! het recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een huurder zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft Marckt! de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te verwijderen.

24. Alle geschillen welke zouden ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij in gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van Marckt! om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

25. Standhoud(st)ers die zich niet aan bovengenoemde bepalingen houden, worden door de organisatie van de locatie verwijderd en kunnen geen aanspraak meer maken op het door hen betaalde inschrijfgeld.

26. Op een met Marckt! gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Marckt! handelend onder de naam Fafani bv - Dakotaweg 175 Capelle aan den IJssel

06 15967977 – KVK 78574390

Anker 1
bottom of page